НСИ: Населението на България се е стопило с 35 хил. души

Общество | 12 април 2021, понеделник / 14:34| Показвания:Към 31 декември 2020 г. населението на България е 6 916 548 души. За сравнение – през 2019 г. то е било с почти 35 хил. души повече. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Мъжете са 3 349 715 (48.4%), а жените - 3 566 833 (51.6%) - или на 1 000 мъже се падат 1 065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване. В края на 2020 г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1 504 048, или 21.8% от населението на страната. В сравнение с 2019 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта.

В регионален аспект делът на лицата на възраст 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (30.0%), Габрово (29.1%) и Кюстендил (27.7%). Общо в двадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.7%, и Варна - 19.4%.

Към края на 2020 г. децата до 15 години в страната са 999 014, или 14.4% от общия брой на населението, като спрямо 2019 г. този дял остава непроменен. Относителният дял на населението под 15 години е най-висок в областите Сливен - 18.5%, и Бургас - 15.5%. Общо в седемнадесет области този дял е под общия за страната, като най-нисък е в областите Смолян - 11.5%, и Габрово - 11.6%.

Общият коефициент на възрастова зависимост в България е 56.7 на сто или на всеки човек в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от двама в активна възраст. За сравнение, през 2019 г. този коефициент е бил 56.4 на сто. Това съотношение е по-благоприятно в градовете -53.5 на сто, отколкото в селата -65.9 на сто.

Застаряването на населението води до повишаване на неговата средна възраст, която от 40.4 години през 2001 г. нараства до 44 години в края на 2020 година. Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2020 г. е 4 139 хил. души, или 59.8 на сто от населението на страната, като мъжете са 2 168 хил., а жените -1 971 хиляди. През 2020 г. броят на трудоспособното население намалява със 17 хил. души, или с 0.4 на сто, спрямо предходната година.

 


Тагове: българи

Обратно  

» Свързани статии:

Търсене

Търси