МС въведе ускорено издаване на шофьорски книжки в определени случаи

Tранспорт | 12 август 2021, четвъртък / 18:41| Показвания:Министерският съвет въведе ускорено издаване на шофьорски книжки в определени случаи днес, съобщиха от кабинета. 

Правителството прие допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси. Предлаганите промени произтичат от приетото допълнение на чл. 51 в Закона за българските лични документи, според което се въвежда възможността и за ускорена услуга за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС). Във връзка с това в тарифата се създава нов член, с който се въвежда такса при заявяване на ускорена услуга. Размерът на таксата е определен след анализ на извършените разходи при предоставянето на ускорената услуга, като са отчетени организацията на работния и технологичния процес.

Припомняме условията, при които гражданите могат да се възползват от предлаганата нова услуга - тя може да бъде заявявана

само в случаите на подмяна

на СУМПС поради изтичане на срока на валидност, при вече изтекъл такъв срок, при промяна в данните на водача - фамилия и транслитерация, както и при издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при СДВР или областните дирекции на МВР. В случаите на заявена ускорена услуга съответният документ се издава в срок до три работни дни от приемането на заявлението.

Таксата за ускорено издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство ще бъде тройно по-голяма от тази за обикновената услуга.

Според действащата тарифа за таксите, които се събират от вътрешното ведомство, за да бъде издадена шофьорска книжка в срок от 30 дни, каквато е обикновената услуга, хората до 58 години плащат 25 лева, а тези между 58 и 70 години - 11 лева. За хората с трайни увреждания, които имат решение от ТЕЛК, таксата е в размер на 3 лева, а всички хора над 70-годишна възраст са освободени от заплащане на такса.

От началото на септември всяка от тези възрастови групи шофьори ще може да използва ускорената услуга на тройно по-висока цена в сравнение с обикновената. 

Ускореното издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство се въвежда по аналогия на експресното издаване на лична карта или паспорт, което също е в срок от 3 работни дни.

Кабинетът е одобрил и промени в Устройствения правилник на Министерство на правосъдието Правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерство на правосъдието. Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с осигуряване изпълнението на Закона за политическите партии (ЗПП), съгласно който са възложени нови функции и отговорности на министъра на правосъдието по отношение на

разпределянето на субсидията за политическите партии и коалиции.

Именно това налага съответната промяна в Устройствения правилник на Министерството на правосъдието, приета днес от кабинета. Съгласно последните изменения в ЗПП (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.) министърът на правосъдието определя със заповед документите, които партиите и коалициите трябва да представят за предоставяне на държавната субсидия, и сроковете за представянето им. При непредставяне в срок на някой от документите, при непълноти или нередности в тях държавната субсидия не се превежда до тяхното представяне, съответно отстраняване. Държавната субсидия се предоставя ежегодно от бюджета на Министерството на правосъдието на четири части: до 30 април, до 30 юни, до 30 септември и до 20 декември на съответната година. В рамките на проект „Реформа на рамката за несъстоятелност в България" Европейската комисия предостави техническа помощ на България за разработване на Пътна карта в областта на несъстоятелността, като координатор по изпълнението на мерките е Министерството на правосъдието. Изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнението на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България по отношение подобряване квалификацията на синдиците, налага прецизиране на функциите на дирекция „Взаимодействие със съдебната власт" /ВСВ/ в министерството, като функциите по квалификация на синдиците от Инспектората на министъра на правосъдието по ЗСВ се възлагат на дирекция ВСВ.

 

 

 


Обратно  

Търсене

Търси